Základné informácie k prijímaciemu konaniu na ak. rok 2014/2015 na FSEV UK

Elektronická prihláška

V súlade s čl. 1 bod 2 a 10, tiež čl. 2 bod 2 podmienok prijímacieho konania na FSEV UK v ak. roku 2014/2015 uchádzač je povinný vyplniť prihlášku v elektronickej forme, pričom:

 • študent s platným štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave môže prihlášku vyplniť priamo v AIS2,
 • všetci ostatní uchádzači k vyplneniu prihlášky použijú aplikáciu Elektronická prihláška v AIS2 (nie cez PortalVs.sk).
 • Príručky na vyplnenie elektronickej prihlášky sú zverejnené na stránke univerzity staryweb.uniba.sk

Termín podania prihlášok na bakalársky aj magisterský stupeň štúdia

 • slovenskí uchádzači - do 28. februára 2014,
 • zahraniční uchádzači - do 31. marca 2014.

Postup podania prihlášky

 1. Vyplniť elektronickú prihlášku; neuvádzať žiadne iné predmety okrem slovenského a anglického jazyka.
 2. Potvrdiť elektronickú prihlášku, systém vygeneruje príkaz na úhradu.
 3. Vytlačiť elektronickú prihlášku (ak je možnosť, využiť formát tlače A3).
 4. Uchádzači o bakalárske štúdium: Ak uchádzač maturuje v školskom roku 2013/2014, tak potvrdiť vytlačenú elektronickú prihlášku strednou školou.
 5. Prihlášku podpísať a odoslať ju s požadovanými prílohami na adresu fakulty.
  (Uchádzači o bakalárske štúdium: Nie je potrebné posielať vysvedčenia z jednotlivých ročníkov.) 

Po doručení písomnej prihlášky (vytlačenej z AIS2) bude elektronická prihláška uchádzača zaradená do ďalšieho spracovania v systéme prijímacieho konania na fakulte.

Požadované prílohy

 • uchádzači o bakalárske štúdium - úradne overená kópia maturitného vysvedčenia1)
 • uchádzači o magisterské štúdium - úradne overené doklady absolventa bakalárskeho štúdia: diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok diplomu1)
 • životopis
 • doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie (uhrádzajte prednostne bankovým prevodom, uveďte variabilný a špecifický symbol); bez doručenia dokladu o úhrade prihláška nebude akceptovaná; informácia o uhradení poplatku sa Vám zobrazí v e-prihláške s časovým oneskorením niekoľko dní až týždňov - viac...
 • kópia preukazu ZŤP, ak je uchádzač jeho držiteľom

Nevyžaduje sa lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
1)Termín doloženia príloh je pre uchádzačov, ktorí vysvedčenia získajú v šk., resp. ak. roku 2013/14 do 10., resp. 8. júna 2014.

Uchádzači o magisterské štúdium s dokladmi o vzdelaní na zahraničnej vysokej škole

Uchádzači, ktorí získali doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou, musia požiadať o uznanie tohto dokladu vysokú školu v SR, ktorá má akreditovaný študijný program v príslušnom odbore, alebo Ministerstvo školstva SR - Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní: Stromová 1, 813 30 Bratislava, sídlo: Dostojevského rad 7, 811 09 Bratislava. Informácia k uznávaniu dokladov o vzdelaní je na webovej stránke http://staryweb.uniba.sk/index.php?id=1837

Upozornenie k vyplneniu elektronickej prihlášky

Vyplneniu prihlášky predchádza voľba študijného programu, pre každý študijný program sú 2 záznamy. Uchádzač sa pri výbere rozhoduje podľa toho, či je občanom SR alebo občanom iného štátu:

 • 17.06.14 – 17.06.14 SLOVENSKÍ uchádzači ... (občan SR)
 • 17.06.14 – 17.06.14 FOREIGN APPLICANTS ... (občan iného štátu)

Uchádzač si v jednej prihláške uvádza len jeden študijný program.

B a k a l á r s k y   stupeň štúdia:

Uchádzači, ktorí maturujú v školskom roku 2013/14 a nemajú externú časť maturity z anglického jazyka, získavajú v prijímacom konaní z predmetu anglicky jazyk nula bodov, viac čl. 1 bod 5 podmienok. Uchádzačom, ktorí maturovali pred r. 2014 je možné uznať jazykový certifikát z anglického jazyka, alebo im je možné uznať výsledky autorizovanej skúšky. Úradne overený certifikát je potrebné priložiť k prihláške. Zoznam oprávnených inštitúcií vydávajúcich jazykové certifikáty upravuje vyhláška 319/2008 Z. z. a 269/2009 Z. z.
NPS Scio

M a g i s t e r s k ý   stupeň štúdia:

Vyžaduje sa vyplniť aj tieto údaje:

 • "Začiatok štúdia" a "Skončenie štúdia" – treba uviesť predpokladaný dátum.
 • "Prehľad o ďalšom i neskončenom štúdiu na vysokej škole", vyplniť všetky časti  tabuľky.

Nevyžaduje sa:

 • vyplnenie predmetov, známok ani priemerov z predchádzajúceho bakalárskeho štúdia,
 • lekárske potvrdenie,
 • potvrdenie o správnosti údajov školou

Ak uchádzač nemá skončené štúdium na 1. stupni štúdia, neuvádza žiadny titul.

Ubytovanie

FSEV UK má pridelené ubytovacie priestory v študentskom domove v Mlynskej doline Staré Grunty. Zahraničným študentom - samoplatcom sa neposkytuje ubytovanie z ubytovacej kapacity pridelenej FSEV UK.

Fakulta v akademickom roku 2014/2015 otvára len dennú formu štúdia. 

 

Vaše otázky

Otázky adresujte na nasledujúce e-mailové adresy:

1. Pre bakalárske prihlášky priezviská uchádzačov začínajúce na písmeno:

 • A – K silvia.trencanova@fses.uniba.sk, tel. kontakt: 02/206 69 815
 • L – U zuzana.sabinova@fses.uniba.sk, tel. kontakt: 02/206 69 814
 • V – Z beata.vajdova@fses.uniba.sk, tel. kontakt: 02/206 69 813

2. Pre magisterské prihlášky: maria.dudokova@fses.uniba.sk, tel. kontakt: 02/206 69 816