18.03.10 08:42 Vek správy: 5 rokov

Public Policy News 1/2010

 

Milí naši čitatelia,
náš štvrťročník Public Policy News sa postupne stáva súčasťou nášho akademického života. Pôvodné ambície prinášať aktuálne informácie o dianí v odbore verejná politika a verejná správa, ale aj kriticky hodnotiť aktivity rôznych tvorcov politiky, výsledkov a dopadov politických rozhodnutí na verejnosť sa postupne napĺňajú. Pritom nemožno povedať, že sa nám všetko darí tak, ako sme si predstavovali. Napríklad nedarí sa nám širšie zapojenie študentov do prípravy časopisu. Náš štvrťročník však stále chce vytvárať priestor na informácie a diskusiu o rôznych témach súčasnosti. Uverejňujeme informácie o aktivitách ústavu, predstavujeme nových absolventov prostredníctvom ich diplomových prác, vedecké výstupy pracovníkov ústavu, ale aj iných vedecko-pedagogických pracovísk u nás i v zahraničí.

V súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry FSEV UK vzniklo 1. januára 2010 na ÚVP Oddelenie ekonómie a názov nášho ústavu sa zmenil na Ústav verejnej politiky a ekonómie ,ÚVPE (Institute of Public Policy and Economics, IPPE). Ako riaditeľka ÚVPE chcem privítať všetkých našich nových kolegov učiteľov, menovite Doc. Ing. Vladimíra Mlynaroviča, CSc., Doc. Ing. Milana Horniačka, CSc., Doc. Michala Hatráka, CSc., Ing. Veroniku Miťkovú, PhD., Ing. Zdenku Milánovú, PhD., ako aj študentov bakalárskeho štúdia v programe aplikovaná ekonómia medzi nami. Verím, že sa stanú aktívnymi prispievateľmi nášho časopisu. Táto organizačná zmena nielen rozmnožila rady učiteľov a študentov na ústave, ale rozšírila aj študijné programy o bakalársky stupeň, a tým nám poskytla aj nové témy do diskurzu o príprave odborníkov na ÚVPE. Osobne ma veľmi teší, že náš Ústav v súčasnosti zabezpečuje vysokoškolské štúdium vo všetkých troch stupňoch vzdelávania, bakalárskom, magisterskom a doktorandskom.

Do novej etapy nášho rozvoja vám všetkým prajem veľa nových nápadov, tvorivých síl a priateľskej spolupráce.

Prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD.
Riaditeľka ÚVPE

 

PPN 1/2010 (pdf, 402 kB)

 

Ak máte záujem o verziu PPN pripravenú pre tlač, napíšte nám email na adresu publicpolicynews@gmail.com.